RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

Doküman No: DMZ_023

Yayın Tarihi: 26.11.2020

Revizyon Tarihi : 26.02.2021

1. Amaç

Bu politika, Dönmez Varil şirketinin rüşvet ve yolsuzluk konusundaki yaklaşımını açık bir şekilde belirtilmesini amaçlamaktır. Dönmez Varil olarak, bu politika ile rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yasa ve düzenlemelere, faaliyet gösterilen ülkelerdeki yasal düzenlemelere ve etik ilkelere uyulması, bu konudaki sorumlulukların ve kuralların belirlenmesi hedeflenmektedir.

2. Kapsam

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikamız;

2.1. Dönmez Varil yöneticileri ve çalışanları,

2.2. Bağlı ortaklık, iştiraklerimiz ve çalışanlarını,

2.3. Dış hizmet aldığımız firmaları; danışmanlar, avukatlar, dış denetçiler de dâhil olmak üzere Dönmez Varil şirketleri adına görev yapan kişi ve kuruluşları (iş ortakları) kapsamaktadır.

Bu Politika;

2.5. Etik İlke ve Davranış Politikası’nın ayrılmaz bir parçasıdır.


3. Sorumluluklar

3.1. Ortaklar Kurulu Politika ’ya, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesinin üst gözetiminden sorumludur.

3.2. İnsan Kaynakları, etik değerlere bağlı, güvenilir, ilgili yasa ve mevzuata uyumlu ve kontrollü bir çalışma ortamı tesis edilmesi için Ortaklar Kurulu’na destek olmaktan sorumludur. İşbu politikanın hazırlanması, geliştirilmesi, güncellenmesi ve yürütülmesinden İnsan Kaynakları sorumludur. İnsan Kaynakları Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Etik İlke ve Davranış Politikası ve Disiplin Yönetmeliği’nin güncelliği ve geliştirme ihtiyaçları açısından değerlendirir, gerektiğinde günceller ve/veya yeniler.


4. UYGULAMA

4.1. Rüşvet ve Yolsuzluk

Dönmez Varil, iş etiği konusunda gösterdiği hassasiyetlerin bir göstergesi olarak, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası düzenlemiştir. Rüşvet ve yolsuzluk pek çok farklı şekilde gerçekleştirilebilir, bunlar arasında:

4.1.1. Nakit ödemeler, Siyasi ya da diğer bağışlar,

4.1.2. Komisyon,

4.1.3. Kolaylaştırıcı ödemeler,

4.1.4. Sosyal haklar,

4.1.5. Etik İlke ve Davranış Politikasında (iK7PR07) tanımlanan şekil harici hediye, temsil ve ağırlamalar,

4.1.6. İşe yakınının alınması,

4.1.7. Diğer menfaatler,

4.1.8. Terfi vb. sayılabilir.

İş bu Politika’ da belirlenen ilkeler kapsamında, faaliyetlerimizi adil, şeffaf, dürüst, yasal ve etik kurallara uygun bir şekilde sürdürmeyi taahhüt etmekteyiz. Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusunda son derece hassas olmakla birlikte, rüşvet ve yolsuzluğun karşısındayız, rüşvet ve yolsuzluk içeren faaliyetleri tolere etmeyiz. Bu bakımdan, rüşvet ’in teklif edilmesi, ima edilmesi, alınması veya verilmesi kabul edilemez. Rüşvet aracılığıyla, Tan Kauçuk ile çalışmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmemesine prensip olarak benimsemekteyiz. Çalışanlarımız, rüşvet vermeyi veya almayı reddetmesinden doğacak gecikme veya kazanç kaybı için cezalandırılmaz. Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili yerel ve faaliyette bulunulan ülkelerdeki yasa, düzenlemelere ve ilkelere uyum sağlarız. 


 

5.1. Kamu ile İlişkiler

Resmi bir eylem veya kararı etkileme amaçlı, Kamu Görevlisi’ ne değerli herhangi bir hediye ve/veya şey vermeyi, dolaylı veya doğrudan her türlü ödeme yapmayı taahhüt etmek veya ima etmek kabul edilemez. Bunun yanı sıra çalışanlarımız, kamusal işlerde menfaat sağlamak adına, kamu görevlilerine dolaylı veya dolaysız şekilde rüşvet veremezler. Bu sebeple çalışanlarımız, Grubumuzun Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasına uygun olarak davranmakla yükümlüdürler.


 

5.2. Anlaşmalar

Dönmez Varil olarak, dâhil olduğumuz anlaşmalarda, bir iş ilişkisinin başlatılması ya da devam etmesi durumunda ve kamu veya kamu dışındaki ihalelerde bu politikaya uyumlu davranmaya özen gösteririz. Bunun yansıra, Dönmez Varil olarak, şirket birleşme ve satın alma işlemleri ile ortak girişim süreçlerinde bu politikaya uygun davranmayı ve bu süreçlerde hedef olan şirketlerin veya birlikte çalışılan şirketlerinde bu politikaya uyumlu hareket etmesini bekleriz.


 

5.3. Kolaylaştırma Ödemeleri

Dönmez Varil olarak, kamu kurumları ile rutin bir işlemi ya da bir süreci (izin, ruhsat almak, ihale işlemleri vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırıcı ödemelere izin vermeyiz.


 

5.4. Bağış ve Hediye

Dönmez Varil bağış ve hediyelere ilişkin konular ve bunların kayıt altına alınması ile ilgili esaslar, Dönmez Varil Etik İlke ve Davranış Politikasında ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Çalışanlarımız kamu çalışanları, müşteriler, tedarikçiler ve diğer iş ortakları ile olan ilişkilerinde bağımsızlıklarını zedeleyecek herhangi bir hediyeyi kabul ve teklif edemezler. Çıkar çatışmasına yol açabilecek veya bu şekilde algılanabilecek durumlara sebebiyet verilmemesine, böyle durumlarda hediye teklif ve kabul edilmemesine özen gösteririz.


 

5.5. Kayıtların Tutulması

5.5.1. Üçüncü şahıslarla (müşteriler, tedarikçiler, diğer hizmet sağlayıcıları vb.) ilişkilere ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, şeffaf, kesin, adil ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayıt altında tutulması ve muhafaza edilmesine,

5.5.2. Kayıt dışı işlemleri engelleyecek iç kontrol sistemlerinin kurulmasına,

5.5.3. Herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde değişiklik yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmamasına, özen gösteririz.


 

5.6. Eğitim ve İletişim

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikamız, Dönmez Varil çalışanlarına duyurulmuştur ve kurumun web sitesinde kolaylıkla erişilebilir durumdadır. Çalışanlarımızın rüşvet ve yolsuzluk karşıtlığı konusunda bilinçlendirilmesi adına eğitimler düzenlenir.